Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Events.

Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met Lauk! Marketing & Events. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend, indien schriftelijk bevestigd door de directie van Lauk! Marketing & Events. De nietigheid van een of meerdere bepalingen tast de geldigheid en toepassing van de overige bepalingen niet aan.
2. Toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3.
Indien een bepaling van de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn of wordt vernietigd, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in dat geval voor de nietige respectievelijke vernietigde bepaling een bepaling in de plaats treden die zoveel mogelijk aansluit bij de bedoeling van de partijen.

Artikel 1. Definities

 • Opdrachtnemer: de eenmanszaak Lauk! Marketing & Events
 • Opdrachtgever: de (rechts-)persoon die aan de opdrachtnemer een opdracht heeft verstrekt.
 • Overeenkomst: een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
 • Productiedatum: de (eerste) dag waarop het krachtens de overeenkomst door Opdrachtnemer te organiseren of uit te voeren evenement of opdracht zal plaatsvinden.


Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst

 • Alle aanbiedingen, prijsopgaven, kostenbegrotingen e.d. van de Opdrachtnemer zijn geheel vrijblijvend, tenzij Opdrachtnemer schriftelijk anders heeft aangegeven.
 • Opdrachtnemer is gerechtigd om, zonder opgaaf van reden, iedere door Opdrachtgever geaccepteerde offerte binnen 5 werkdagen na acceptatie te annuleren.
 • Indien de Opdrachtgever een offerte niet accepteert, maar er desondanks mee instemt dat Opdrachtnemer een aanvang met het uitvoeren van de opdracht van de Opdrachtgever maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.
 • Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk door Opdrachtnemer zijn bevestigd.
 • Partijen erkennen elektronische communicatie en zullen de geldigheid en het juridisch effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is.
 • Alle door Opdrachtnemer verstrekte informatie en/of specificaties gelden steeds bij benadering, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is aangegeven.
 • Opdrachtgever is gehouden alle informatie waarvan zij weet dan wel waarvan zij behoorde te weten dat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht, tijdig aan Opdrachtnemer te verstrekken. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door haar verstrekte informatie.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

 • Opdrachtnemer zal elke overeenkomst naar beste kunnen uitvoeren en is gerechtigd bij en voor de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.
 • Opdrachtnemer zal Opdrachtgever op hoofdlijnen op de hoogte houden van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden. Opdrachtgever verklaart hiermee voldoende op de hoogte te zijn, althans dat hij zelf aanvullende vragen zal stellen indien hij hierover meer informatie wenst.
 • Het door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer vooraf opgegeven aantal personen, waarop als onderdeel van het evenement een opdracht tot het verstrekken van spijzen en dranken betrekking heeft, is bindend, ook indien dit er bij de uitvoering minder blijken te zijn. Wanneer blijkt dat het ingeschakelde horeca(catering) bedrijf voor meer personen dan geconditioneerd moet leveren, is Opdrachtnemer gerechtigd om of de levering aan deze personen als meerwerk te accepteren op de grondslag van de in de overeenkomst bij aanvang gestelde condities. Het door het ingeschakelde horeca(catering) bedrijf en/of Opdrachtnemer uiteindelijk getelde aantal aanwezige personen, verminderd met het aantal vooraf gemelde personen is bindend als basis voor de berekening van het meerwerk.
 • De Opdrachtgever dient voor het eigenhandig inschakelen van derden bij de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk toestemming van Opdrachtnemer te hebben verkregen. In alle gevallen is Opdrachtgever volledig verantwoordelijk voor al het handelen en/of nalaten van door Opdrachtgever ingeschakelde derden.
 • Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de Opdrachtgever wordt afgeweken van hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen, zullen alle daaraan verbonden redelijke meerkosten daarvan worden doorberekend. Minderkosten worden enkel verrekend indien dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 4. Verantwoordelijkheden Opdrachtgever

 • Op de Opdrachtgever rust de plicht zorg te dragen voor de tijdige verkrijging van alle voor de uitvoering van de werkzaamheden vereiste vergunningen en toestemmingen van derden. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat ter zake benodigde vergunning(en) niet (tijdig) kunnen worden verkregen, kan de Opdrachtgever zich niet op die gronden beroepen op overmacht.
 • Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van de bezoekers van een krachtens de overeenkomst door Opdrachtnemer georganiseerd of uitgevoerd evenement.
 • Tenzij anders is overeengekomen, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de veiligheid en zal Opdrachtgever op eigen kosten zorgen voor voldoende maatregelen om de veiligheid te waarborgen van artiesten en bezoekers van een krachtens de overeenkomst georganiseerd of uitgevoerd evenement. Indien reeds afspraken zijn gemaakt over vorenbedoelde maatregelen, is Opdrachtnemer niettemin gerechtigd om aanvullende eisen ter zake te stellen, wanneer gewijzigde omstandigheden (zoals bijvoorbeeld toegenomen populariteit van een artiest) daartoe nopen.
 • Indien Opdrachtgever in de ogen van Opdrachtnemer onvoldoende maatregelen neemt om een veilige uitvoering van een evenement te garanderen, is Opdrachtnemer gerechtigd het evenement geheel of gedeeltelijk geen doorgang te laten vinden, zonder dat Opdrachtgever enige aanspraak kan maken op een schadevergoeding of korting op de met Opdrachtnemer overeengekomen prijs.


Artikel 5. Ontbinding/ Opschorting

 • Opdrachtnemer is gerechtigd de (verdere) uitvoering van een opdracht of overeenkomst op te schorten indien de Opdrachtgever haar verplichtingen uit deze overeenkomst niet (voldoende) nakomt en deze een inbreuk een opschorting rechtvaardigt.
 • Opdrachtnemer is gerechtigd een overeenkomst zonder schadeplichtigheid van haar kant te ontbinden indien de Opdrachtgever, ook na ingebrekestelling, haar verplichtingen uit de overeenkomst niet (voldoende) nakomt en deze inbreuk een ontbinding rechtvaardigt, alsmede in het geval van faillissement of surséance van betaling van de Opdrachtgever. In al die gevallen is de Opdrachtgever de in artikel 6 bepaalde annuleringsvergoeding verschuldigd.

Artikel 6. Annulering door de Opdrachtgever

 • Bij uitstel of annulering door de Opdrachtgever is de Opdrachtgever gehouden aan Opdrachtnemer alle door laatstgenoemde gemaakte kosten te vergoeden, alsmede het navolgende percentage van het voor volledige uitvoering/advisering van het evenement overeengekomen of redelijkerwijs te verwachten honorarium van Opdrachtnemer:
 • in geval van uitstel of annulering uiterlijk honderdtwintig dagen voor de productiedatum, 50% van dat honorarium;
 • in geval van uitstel of annulering in de periode liggend tussen honderdtwintig dagen en dertig dagen voor de productiedatum, 75% van dat honorarium;
 • in geval van uitstel of annulering tot uiterlijk dertig dagen voor de productiedatum, 100% van dat honorarium;
 • in geval van een spoedopdracht gelden voornoemde termijn ook tenzij er nadere afspraken zijn gemaakt.

Onverminderd het recht van Opdrachtnemer om in plaats van het voorgaande gehele schadevergoeding te vorderen .

 • Voorts zal Opdrachtgever Opdrachtnemer vrijwaren voor alle vorderingen van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden, voor zover die vorderingen betrekking hebben op het uitstel of de annulering van het evenement.
 • Het voorgaande laat onverlet de verplichting van Opdrachtgever om, in geval van latere uitvoering van het evenement, alsnog de volledige prijs vermeerderd met de door het uitstel ontstane meerkosten te voldoen.

Artikel 7. Betaling

 • De vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 • Geoffreerde en overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de prijsbasis van materialen, ingrediënten, vervoerskosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten, premies sociale verzekeringen, invoerrechten, technische en organisatorische kosten en verdere prijsbepalende factoren, geldend op de dag van verzending van de offerte c.q. van de totstandkoming van de overeenkomst.
 • Indien na het sluiten van de overeenkomst, maar vóór de levering c.q. uitvoering een wijziging van prijsbepalende factoren als bedoeld in art. 7.2 optreedt ook al geschiedt dit ingevolge voorziene of voorzienbare omstandigheden, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen totaalprijs, indien deze wijziging zich voordoet binnen 2 maanden na het sluiten van de overeenkomst.
 • Prijsverhogingen na de hierboven genoemde periode van twee maanden zijn voor risico van de Opdrachtgever.
 • De Opdrachtnemer is gerechtigd aan de Opdrachtgever een redelijk voorschot op de overeengekomen prijs te vragen. Dit voorschot dient binnen 7 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst te worden voldaan. Het percentage is afhankelijk van de periode tussen het afsluiten van de overeenkomst en datum opdracht.
 • De Opdrachtnemer heeft het recht om elke maand in redelijkheid een deel van het honorarium in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht. Deze tussentijdse facturen dienen binnen twee weken betaald te zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Het totaalbedrag dient binnen twee weken na afloop van de opdracht betaald te zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien na het verstrijken van deze termijn door Opdrachtnemer nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij over bedoelde totaalbedrag 1% rente per maand verschuldigd vanaf de vervaldag.
 • De schade welke Opdrachtnemer lijdt teneinde betaling van haar factuur te verkrijgen na het verstrijken van de betaaltermijn, dient door de Opdrachtgever te worden vergoed. Tot deze schade behoren in ieder geval de door de Opdrachtgever gemaakte buitengerechtelijke kosten, alsmede de gerechtelijke kosten en de kosten ter zake van executie.
 • Betaling van het door de Opdrachtgever verschuldigde bedrag aan de Opdrachtnemer dient zonder verrekening, korting of opschorting te worden voldaan.
 • Reclames naar aanleiding van een factuur dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na de factuurdatum, per aangetekende brief aan Opdrachtnemer medegedeeld te worden, zulks op straffe van verval van welke aanspraak dan ook.
 • In het geval van meerwerk en/of overmacht (zoals bedoeld in artikel 6:75 BW) komen alle (on)kosten van Opdrachtnemer, waaronder begrepen alle (on)kosten van- al dan niet door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, volledig voor rekening van de Opdrachtgever.
 • De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegenover derden voor iedere aanspraak ter zake.
 • Minderwerk wordt slechts verrekend indien Opdrachtnemer daarmee van tevoren schriftelijk heeft ingestemd.
 • Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de afdracht van de vergoedingen wegens het gebruik van intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder doch niet beperkt tot ‘Bumarechten’).

Artikel 8. Overmacht

 • Een tekortkoming van Opdrachtnemer kan wegens overmacht niet aan Opdrachtnemer worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 • Indien na totstandkoming van de overeenkomst omstandigheden ontstaan die Opdrachtnemer bij het aangaan van de overeenkomst niet kende noch behoorde te kennen, als gevolg waarvan zij niet in staat is haar verplichtingen uit de overeenkomst (tijdig) na te komen, is zij gerechtigd haar verplichtingen op te schorten zonder in verzuim te raken.
 • Indien de nakoming blijvend onmogelijk blijkt te zijn, heeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering door haar mogelijk blijft. Als onvoorziene omstandigheden worden onder andere aangemerkt: rampen, brand, stakingen, werkonderbrekingen, extreem weer, nationale rouw, (gedeeltelijk) intrekken vergunningen, gewijzigde regelgeving, etc.
 • Voor zover Opdrachtnemer voor de uitvoering van de overeenkomst (mede) afhankelijk is van al dan niet door haar ingeschakelde derden, zullen tekortkomingen die het gevolg zijn van een handelen of nalaten van deze derden niet aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden. Onder zodanig handelen of nalaten dient mede verstaan te worden het niet verschijnen van een spreker of artiest wegens ziekte, alsmede storingen in de geregelde aanvoer van door derden te leveren goederen en/ of diensten, alsmede water- en energieleveringen.
 • In geval van annulering en/ of overmacht, waaronder hier uitdrukkelijk begrepen arbeidsongeschiktheid van één of meer van de artiesten, heeft Opdrachtnemer het recht desbetreffende rol of het optreden door een andere gelijkwaardige artiest te doen uitvoeren, zulks onder nader overeen te komen voorwaarden indien het een fatale datum betreft, dan wel de voorstelling of het optreden te verschuiven naar een latere datum, één en ander na overleg met de Opdrachtgever.

Artikel 9. Aansprakelijkheid en verzekeringen

 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige informatie.
 • Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade (i) indien deze schade valt onder de dekking van haar aansprakelijkheidsverzekering en wel tot het bedrag dat door haar verzekering wordt uitgekeerd te vermeerderen met het eigen risico dan wel (ii) indien er sprake is van opzet of grove schuld van haar of een van haar leidinggevenden.
 • Indien er (i) geen sprake is van opzet of grove schuld danwel (ii) de verzekering niet uitkeert, en er toch sprake is van aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot enkel directe schade (waarbij aansprakelijkheid voor indirecte schade uitdrukkelijk wordt uitgesloten) met een maximum van € 25.000,-.
 • Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden, uit welke hoofde dan ook, die Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer heeft, dienen binnen 12 maanden na het moment waarop Opdrachtgever hiermee bekend werd of redelijkerwijze had kunnen zijn, schriftelijk door Opdrachtnemer te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan deze komen te vervallen.
 • Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden (waaronder doch niet beperkt tot deelnemers en bezoekers), die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden.
 • Eventuele door opdrachtnemer verstrekte adviezen zijn altijd vrijblijvend en opvolging daarvan komt voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 • Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de opkomst van de deelnemers aan of bezoekers van het betreffende evenement.
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan goederen die door Opdrachtgever aan haar ter beschikking zijn gesteld. Opdrachtgever zal voor een deugdelijke verzekering zorgdragen.
 • Op Opdrachtgever rust de verantwoordelijkheid en verplichting om een adequate aansprakelijkheidsverzekering en evenementenverzekering af te sluiten.

Artikel 10. Intellectuele eigendom

 • Opdrachtnemer is, dan wel wordt, uitsluitend rechthebbende van alle bestaande en toekomstige rechten van intellectueel eigendom (waaronder doch niet beperkt tot het auteursrecht) die rusten op of voortvloeien uit werken (in welke vorm dan ook, waaronder doch niet beperkt tot uitgewerkte ideeën, voorstellen, designs en concepten) die Opdrachtnemer in het kader van de opdracht ontwikkelt en/ of heeft (laten) ontwikkelen. Opdrachtgever verkrijgt hierop voor de duur van de opdracht een gebruiksrecht.
 • Opdrachtgever garandeert intellectueel eigendomsrechten van derden te respecteren. Indien Opdrachtnemer door handelen en/ of nalaten van Opdrachtgever inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden, zal Opdrachtgever Opdrachtnemer, de werknemers van Opdrachtnemer en/ of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden op het eerste verzoek vrijwaren.
 • Door het in het kader van de opdracht aan Opdrachtnemer ter beschikking stellen van materialen of werken, van welke aard dan ook, geeft Opdrachtgever onvoorwaardelijke toestemming aan Opdrachtnemer deze materialen en werken op welke wijze dan ook te gebruiken, voor zover dit voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht redelijkerwijs vereist is.
 • Opdrachtgever en derden, onderdeel uitmakend van de opdracht, zijn gerechtigd geluids-, foto- en/ of beeldopnamen van de opdracht te maken, tenzij Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft bedongen. De geluids-, foto- en/ of beeldopnamen mogen door Opdrachtgever en derden, onderdeel uitmakend van de opdracht, niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer worden gebruikt in interne en externe communicatie-uitingen.

Artikel 11. MVO

 • Opdrachtnemer verwacht dat de leverancier zich houdt aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en in het bijzonder aan de tien beginselen van UN Global Compact met betrekking tot mensenrechten, arbeid, het milieu en anti-corruptie, de EU-wetgeving inzake Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen (REACH, bij import naar de EU) naleeft en ernaar streeft te voldoen aan internationale en sectorale normen en best practices. Daarnaast neemt Opdrachtnemer contact op met de leveranciers, waar noodzakelijk, via zijn Programma Toeleveringsketenbeheer en behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor om naleving van de Gedragscode voor Leveranciers via vragenlijsten en audits te controleren.
 • Partners en leveranciers van Opdrachtnemer zijn verplicht om jaarlijks inzicht te verschaffen in hun MVO beleid en de MVO-doelen.

Artikel 12. Geschillen

 • Op de door Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Van alle geschillen, welke direct of indirect voortvloeien uit de door Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst, is uitsluitend de rechter in het arrondissement Oost-Brabant bevoegd kennis te nemen, zulks onverlet de eventuele bevoegdheid van de kantonrechter.

Algemene Voorwaarden Hostessen en Promotiedames.

Artikel 1:                               Definities Artikel
Artikel 2:                               Algemeen
Artikel 3:                               Toepasselijkheid
Artikel 4:                               Aanbiedingen, offertes en totstandkoming overeenkomst
Artikel 5:                               Uitvoering van de overeenkomst
Artikel 6:                               Wijziging van de overeenkomst
Artikel 7:                               Annulering van de overeenkomst
Artikel 8:                               Opschorting, ontbinding en weigering
Artikel 9:                               Tarieven
Artikel 10:                             Facturering en betaling
Artikel 11:                             Geheimhouding
Artikel 12:                             Concurrentie
Artikel 13:                             Aansprakelijkheid
Artikel 14:                             Overmacht
Artikel 15:                             Intellectuele eigendomsrechten
Artikel 16:                             Recht op exclusiviteit
Artikel 17:                             Retentierecht
Artikel 18:                             Overdracht
Artikel 19:                             Aflevering opdrachtmateriaal
Artikel 20:                             Toepasselijk recht

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Lauk! Marketing & Events – de (rechts)persoon die de opdracht als bedoeld in artikel 1.4 heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht.
 • Opdrachtgever – de Opdrachtgever is degene die van de diensten van Lauk Marketing & Events gebruik maakt en/of degene die voor deze diensten de rekening wenst te ontvangen. Indien degene die van de diensten van Lauk! Marketing & Events gebruik maakt en degene die daarvoor de rekening wenst te ontvangen, verschillende personen of rechtspersonen zijn, dan mag Lauk! Marketing & Events ervan uitgaan dat zij allen opdrachtgever zijn: Allen zijn dan hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen jegens Lauk! Marketing & Events en haar
 • Hostessen – alle bij Lauk! Marketing & Events ingeschreven, dan wel door Lauk! Marketing & Events ingeschakelde en/of bemiddelde personen, in welke hoedanigheid dan ook, zoals modellen, hosts en hostesses, danseressen, acteurs, artiesten, promotiemedewerkers, horecamedewerkers, partymanagers, stylisten, visagisten, haarstylisten en fotografen.
 • Partijen – Lauk! Marketing & Events en de Opdrachtgever
 • Schade – alle directe dan wel indirecte gevolgschade, daaronder begrepen winstderving, bedrijfsschade, (bijkomende) kosten, directe en indirecte schade, dan wel direct of indirect verlies door derden.

Artikel 2. Algemeen

 • Alle hostessen die zijn ingeschreven bij Lauk! Marketing & Events worden door Lauk! Marketing & Events geselecteerd en bemiddel
 • Het auteursrecht op foto-, film- en/of videomateriaal, dit in de ruimste zin van het woord, berust bij Lauk! Marketing & Events, of indien dit door Lauk! Marketing & Events wordt overeengekomen bij door haar ingeschakelde derden. Hostessen en opdrachtgevers kunnen geen aanspraak maken op enige vorm van (opdrachtgevers-)auteursrecht jegens Lauk! Marketing & Events noch jegens derden.
 • Lauk! Marketing & Events erkent het portretrecht van hostessen zoals omschreven in artikel 19 e.v. van de Auteurswet uit 1912.
 • Lauk! Marketing & Events heeft het recht voor om foto-, film- en/of videomateriaal, waarop hostessen staan afgebeeld te verspreiden onder potentiële opdrachtgevers in het kader van de hierboven omschreven bemiddeling en selecti Ook heeft Lauk! Marketing & Events het recht dit materiaal ter promotie van hostessen openbaar te maken via de eigen internetsite of via publicaties voor potentiële opdrachtgevers. Het in dit artikel bepaalde geldt derhalve zonder dat daarvoor toestemming van hostessen of de opdrachtgever vereist is.

 Artikel 3. Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten met betrekking tot het door Lauk! Marketing & Events leveren van diensten in de marketing-, event- en entertainmentbranche, of anderszins gebruik wordt gemaakt van de diensten van Lauk! Marketing & Events van welke aard dan ook, alsmede op de aldus tot stand gekomen overeenkomsten en de hieruit voortvloeiende nadere overeenkomsten c.q. rechtsverhoudingen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Een verwijzing door de Opdrachtgever naar de eigen algemene voorwaarden heeft geen effect, tenzij de Opdrachtgever voor het aangaan van enige overeenkomst de voorwaarden van Lauk! Marketing & Events uitdrukkelijk en ondubbelzinnig verwerpt. In dat laatste geval zal geen overeenkomst tot stand komen totdat hierover overeenkomst is bereikt. In de overige gevallen worden eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever en andere op documenten van de Opdrachtgever afgedrukte bepalingen bij deze uitdrukkelijk buiten toepassing verklaa
 • Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Lauk! Marketing & Events, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 • Eventuele wijzigingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover en indien deze door Lauk! Marketing & Events en de Opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassin Lauk! Marketing & Events en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 4. Aanbiedingen, offertes en totstandkoming overeenkomst

 • Alle aanbiedingen en offertes van Lauk! Marketing & Events zijn steeds vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 • Een overeenkomst met Lauk! Marketing & Events komt alleen dan tot stand wanneer Lauk! Marketing & Events een opdrachtbevestiging heeft verzonden naar aanleiding van een schriftelijk akkoord op een voorstel, aanbieding en/of offerte. Alle eventuele tevoren gemaakte afspraken of toezeggingen welke niet schriftelijk door Lauk! Marketing & Events zijn aanvaard zullen hierdoor automatisch vervallen; eventueel later te maken aanvullende afspraken, welke van de schriftelijke overeenkomst afwijken, zijn slechts geldig voor zover en indien zij schriftelijk door Lauk! Marketing & Events zijn bevesti
 • Door het ondertekenen/accorderen van een offerte en/of opdracht verbindt de Opdrachtgever zich defini De opdracht zal door Lauk! Marketing & Events worden uitgevoerd, tenzij Lauk! Marketing & Events voor de aanvang/

instructiedatum de Opdrachtgever schriftelijk heeft bericht de opdracht niet te aanvaarden.

 • De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door de Opdrachtgever aan Lauk! Marketing & Events verstrekte informati De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 • Op verzoek van de Opdrachtgever te verrichten meer-werkzaamheden, welke geen deel van de overeenkomst uitmaken, zullen afzonderlijk door Lauk! Marketing & Events aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 • Een samengestelde aanbieding of offerte verplicht Lauk! Marketing & Events niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven pri
 • Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 • Lauk! Marketing & Events is niet gebonden aan offertes waarin evidente verschrijvingen of telfouten voorkomen. Eventueel vermelde (leverings-) termijnen zijn bij benadering en niet bindend vastgesteld, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst.

 • De overeenkomst wordt naar beste vermogen en inzicht en de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd door- of vanwege Lauk! Marketing & Events. Lauk! Marketing & Events kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
 • Lauk! Marketing & Events bepaalt in beginsel de wijze waarop de overeenkomst uitgevoerd wordt, doch neemt daarbij de door de Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.
 • Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, of wanneer Lauk! Marketing & Events dit noodzakelijk ofwel wenselijk acht, heeft Lauk! Marketing & Events het recht bepaalde werkzaamheden, geheel of gedeeltelijk, door (een) derde(n) te laten uitvoeren, alsmede om zich door (een) derde(n) bij de werkzaamheden te laten bijstaan.
 • De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en bescheiden, waarvan Lauk! Marketing & Events aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het correct uitvoeren van de overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze daarvoor noodzakelijk zijn, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan Lauk! Marketing & Events worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens

en bescheiden niet tijdig aan Lauk! Marketing & Events zijn verstrekt, heeft Lauk! Marketing & Events het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

 • Lauk! Marketing & Events is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Lauk! Marketing & Events is uitgegaan van eventueel door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Lauk! Marketing & Events kenbaar hoorde te zijn.
 • Indien door Lauk! Marketing & Events ingeschakelde derden in het kader van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 • De Opdrachtgever draagt zorg voor en is verantwoordelijk voor de tijdige aanvraag en ontvangst van de eventueel benodigde vergunningen voor zover voor de uitvoering van de overeenkomst benodigd.
 • De Opdrachtgever vrijwaart Lauk! Marketing & Events voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar i

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

 • Indien tijdens of voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 • Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvlo Lauk! Marketing & Events zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 • Indien de wijziging van of de aanvulling op de overeenkomst financiële of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Lauk! Marketing & Events de Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
 • Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Lauk! Marketing & Events aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vaste honorarium tot gevolg heeft.
 • Indien de Opdrachtgever de aard van de opdracht wezenlijk weigert tijdens, of vlak voorafgaand aan de uitvoering daarvan is de Opdrachtgever gehouden het management van Lauk! Marketing & Events daarvan op de hoogte te brengen. Tevens is een billijke vergoeding verschuldigd indien de wijziging daartoe aanleiding geeft.
 • In afwijking van lid 3 zal Lauk! Marketing & Events geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Lauk! Marketing & Events kunnen worden toegereken

Artikel 7. Annulering van de overeenkomst

 • Indien de Opdrachtgever, na bevestiging van de opdracht, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert of de projectdagen wijzigt, is hij aan Lauk! Marketing & Events verschuldigd een schadevergoeding te betalen voor de door Lauk! Marketing & Events gemaakte kosten, onverminderd het recht van Lauk! Marketing & Events om van de Opdrachtgever eventuele meerdere schade te vorderen, overeenkomstig de wet. Deze vergoeding is uitgedrukt in percentages van de totaal begrote projectprijs, zoals aangegeven in de opdrachtbevestiging en luidt als volgt: “Op de aanvangs-/instructiedatum van het project c.q. tijdens het project 100%; ” Korter dan of gelijk aan 7 dagen voor de aanvangs-/instructiedatum van het project 50%; ” Langer dan 7 dagen doch korter dan of gelijk aan 14 dagen voor aanvangs-/instructiedatum van het project 25%; ” Langer dan 14 werkdagen voor aanvangs-/instructiedatum van het project 15%.
 • De door de Opdrachtgever gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst met Lauk! Marketing & Events dient schriftelijk te geschieden. Ter vaststelling van het tijdstip van annulering, geldt de dag van de schriftelijke ontvangst van genoemde ontbinding bij Lauk! Marketing & Events.

Artikel 8. Opschorting, ontbinding en weigering

 • In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is Lauk! Marketing & Events gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 1 maand op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is Lauk! Marketing & Events bevoegd en aan het einde daarvan is zij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
 • Zowel in geval van opschorting als in dat van (partiële)ontbinding krachtens het eerste lid van dit artikel is Lauk! Marketing & Events gerechtigd betaling te verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst door haar gereserveerde diensten en goederen, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden toegeken
 • Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Lauk! Marketing & Events gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, alsmede wanneer Lauk! Marketing & Events aanwijzingen ontvangt omtrent verminderde kredietwaardigheid van de Opdrachtgever, waardoor gerechtvaardigde twijfel kan ontstaan of deze zijn verplichtingen jegens Lauk! Marketing & Events zal kunnen nakomen en voorts in geval van surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, alsook in geval van ondercuratelestelling, van toepassing verklaring van de saneringsregeling uit hoofde van de Wet Sanering Natuurlijke Personen of overlijden indien sprake is van een natuurlijk persoon, wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is Lauk! Marketing & Events gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomsten voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toegekomen rechten.
 • In geval van opschorting krachtens artikel 8.3 wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van de opschorting door Lauk! Marketing & Events bespaarde kosten.
 • In geval van ontbinding krachtens artikel 8.3 wordt de overeengekomen prijs- zo geen voorafgaande opschorting heeft plaatsgevonden onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van ontbinding door Lauk! Marketing & Events bespaarde kosten en is de Opdrachtgever gehouden om het voren omschreven bedrag te betalen. Het bepaalde in artikel 8.3 is tevens van toepassing op hetgeen vermeld is in artikel 8.6.
 • Lauk! Marketing & Events behoudt zich het recht voor opdrachten, waarvan de inhoud geheel of ten dele in strijd is met enige wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling, te weigeren of te beëindigen, ook indien de opdracht reeds mocht zijn aanvaard of bevesti
 • Lauk! Marketing & Events heeft eveneens te allen tijde het recht opdrachten, waarvan de inhoud in strijd is met de goede naam of met de belangen van Lauk! Marketing & Events te weigeren of te beëindigen. Lauk! Marketing & Events heeft alsdan het recht op volledige vergoeding van reeds voor de actie gemaakte kosten en is alsdan evenmin aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het niet uitvoeren c.q. voortijdig beëindigen van de opdracht.

Artikel 9. Tarieven

 • Alle genoemde prijzen in aanbiedingen, offertes, opdrachtbevestigingen en e-mails zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidsw
 • Voor het opstellen van een eerste offerte of voorstel worden geen kosten in rekening gebracht. Een eerste offerte of voorstel mag één uur aan tijd in beslag nemen. Wordt dit uur overschreden dan worden er projecturen in rekening gebracht van € 55,00 per uur exclusief BTW.
 • Alle door Lauk! Marketing & Events gemaakte out-of-pocket kosten, zoals entreegelden en parkeerkosten, worden aan de Opdrachtgever doorberekend indien Lauk! Marketing & Events geen of niet tijdig de nodige entreekaarten heeft ontvangen van de Opdracht
 • Indien de Opdrachtgever wil dat hostessen poseren of werken in lingerie en/of ondergoed, geldt daarvoor een toeslag van 50% over de gebruikelijke tarieven zoals overeengekomen in de offerte. Het naakt laten poseren van hostessen is uitdrukkelijk verboden. Bij schending van dit verbod wordt een boete van € 000 verbeurd.

Voor commercials, bedrijfsfilms, videoclips en niet nader omschreven opdrachten geldt dat Lauk! Marketing & Events geen vaste tarieven hanteert. Deze tarieven worden per opdracht in overleg met de Opdrachtgever bindend vastgesteld.

 • Indien de Opdrachtgever wil dat hostessen verschijnen op een casting, is de Opdrachtgever aan Lauk! Marketing & Events geen vergoeding verschuldigd, tenzij het gaat om meer dan drie personen. In dat geval is een nader overeen te komen bedrag per persoon verschuldigd aan Lauk! Marketing & Events, onverlet alle andere en overige (prijs)afspraken. Eventuele uitzonderingen op deze regel dienen schriftelijk te worden vastgelegd. Wel is de Opdrachtgever in alle gevallen per persoon reiskosten verschuldigd.

Artikel 10. Facturering en betaling

 • De Opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke factuur van Lauk! Marketing & Events binnen veertien dagen na factuurdatum te voldoen. De betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting, schuldvernieuwing of enige andere rechtshandeling die de betalingsverplichting van de Opdrachtgever zou kunnen beperken of teniet Betaling geschiedt door storting van het bedrag op IBAN t..n.v. Lauk! Marketing & Events onder vermelding van het factuurnummer.
 • Bezwaren c.q. klachten omtrent de door Lauk! Marketing & Events uitgebrachte facturen dienen, binnen vijf dagen na factuurdatum bij Lauk! Marketing & Events te zijn ingedien Na het verstrijken van deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de Opdrachtgever zijn rechten ter zake verspeeld.
 • Indien de Opdrachtgever onverhoopt een onregelmatigheid in de factuur aantreft, is de Opdrachtgever te allen tijde verplicht dat deel wat de Opdrachtgever wel juist acht, te betalen binnen de gestelde betalingstermijn.
 • Op basis van een goedgekeurde offerte ten bedrage van € 1.000,00 of meer heeft Lauk! Marketing & Events het recht om een voorschot te verlangen en dit als zodanig in rekening te brengen. De Opdrachtgever ontvangt hierbij een voorschotfactuur, die drie dagen voor aanvang van het project op de door Lauk! Marketing & Events aangegeven rekening voldaan dient te zijn. Indien de Opdrachtgever daarbij in gebreke blijft heeft Lauk! Marketing & Events het recht de nakoming van haar prestaties op te schorten.
 • Buitenlandse klanten dienen 100% van het factuurbedrag vooraf te voldoen.
 • Lauk! Marketing & Events heeft het recht om, indien de Opdrachtgever een overeengekomen betalingsregeling niet nakomt binnen de gestelde termijn, de overeengekomen opdracht niet uit te voeren c.q. voortijdig te beëindigen en wordt de overeenkomst, als door de Opdrachtgever, geannuleerd beschouwd en dus in zijn geheel in rekening gebracht als bij een annulering binnen 24 uur.
 • Betaling van meerwerk geschiedt, zodra dit aan de Opdrachtgever in rekening is gebracht, op dezelfde wijze als andere facturen en met inachtneming van de bepaling van artikel 4.4 van deze voorwaarden.
 • Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, is Lauk! Marketing & Events gerechtigd, nadat Lauk! Marketing & Events de Opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Lauk! Marketing & Events , vanaf de vervaldag 5% rente in rekening te brengen. Indien na verloop van de vervaldag nog geen betaling heeft plaatsgevonden, wordt de factuur periodiek elke vijftiende dag van wanbetaling, met telkens eenzelfde percentage verhoogd.
 • Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Lauk! Marketing & Events maakt als gevolg van de niet nakoming door de Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de Opdracht
 • Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de Opdrachtgever naar het oordeel van Lauk! Marketing & Events daartoe aanleiding geeft, is Lauk! Marketing & Events gerechtigd van de Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Lauk! Marketing & Events te bepalen vorm. Indien de Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen is Lauk! Marketing & Events gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen de Opdrachtgever aan Lauk! Marketing & Events uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaa In geval van liquidatie, faillissement, beslag, surseance van betaling of schuldsanering van de Opdrachtgever is al hetgeen de Opdrachtgever aan Lauk! Marketing & Events verschuldigd is, eveneens direct opeisbaar.
 • In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de Opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van de verschuldigde bedragen.
 • Iedere betaling van de opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten en de gerechtelijke kosten en wordt daarna in mindering gebracht op de door hem verschuldigde rente en daarna op de oudste openstaande vordering(en), ongeacht anders luidende aanwijzing van de opdracht

Artikel 11. Geheimhouding

 • Alle betrokken partijen zijn strikt verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door één der partijen is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informati Dit geldt bijvoorbeeld ook voor door Lauk! Marketing & Events vervaardigde manuals, presentaties, offertes, begrotingen, concepten e.d. Deze verplichting geldt zowel gedurende de looptijd van de overeenkomst als ook na de beëindiging ervan.
 • Partijen betrachten bij het gebruik van informatie die haar ter kennis is gekomen uit hoofde van de overeenkomst de grootst mogelijke zorgvuldigheid.
 • Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Lauk! Marketing & Events gehouden is vertrouwelijke informatie aan de door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Lauk! Marketing & Events zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Lauk! Marketing & Events gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 12. Concurrentie

 • Het is de Opdrachtgever verboden gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, gerekend vanaf de beëindiging van de overeenkomst, op generlei wijze, hostessen, medewerkers en/of freelance oproepkrachten van Lauk! Marketing & Events of van ondernemingen waarop Lauk! Marketing & Events ter uitvoering van de overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst te nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich te laten werken, dan wel overeenkomsten, van welke aard dan ook, tegen vergoeding of anders dan om niet, aan te gaan.
 • Er kan slechts worden afgeweken van het verbod in artikel 12.1 nadat schriftelijke toestemming van Lauk! Marketing & Events is verkregen onder de volgende voorwaarden:

– De betreffende hostess, medewerker en/of de freelance oproepkracht heeft minimaal 500 werkuren (of 12 weken fulltime) voor de Opdrachtgever arbeid verricht door tussenkomst, dan wel door bemiddeling, van Lauk! Marketing & Events en;

– De Opdrachtgever heeft een werving- en selectiefee ter hoogte van € 3.500,00 exclusief BTW aan Lauk! Marketing & Events voldaan.

 • Indien de Opdrachtgever handelt in strijd met het verbod uit artikel 12.1, verbeurt hij, zonder dat enige ingebrekestelling, sommatie of rechterlijke tussenkomst vereist is, voor iedere overtreding een direct opeisbare boete ter hoogte van EUR 5.000 exclusief BTW, plus EUR 3.500,00 exclusief BTW voor de misgelopen werving- en selectiefee, vermeerderd met EUR 500 exclusief BTW voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Lauk! Marketing & Events om in plaats daarvan volledige schadevergoeding te vorderen en onverminderd het recht van Lauk! Marketing & Events om nakoming van dit beding en stopzetting van (de) overtreding(en) te vorderen.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 • De Opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor de veiligheid van de door Lauk! Marketing & Events ingeschakelde hostessen zodanig als redelijkerwijs in verband met de aard en de strekking van de werkzaamheden gevorderd kan worden. Op de Opdrachtgever rust, in de breedste zin, de zorgplicht van een goed werkgever zoals bedoeld in artikel 7:611 BW.
 • Wordt de onder artikel 1 van de voorwaarden genoemde verplichting niet nagekomen dan is de Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle (gevolg-)schade die de hostessen van Lauk! Marketing & Events en/of derden dientengevolge lijdt/lijden.
 • Indien de hostessen ten gevolge van het niet nakomen van de verplichting onder artikel 13.1 genoemd in de uitoefening van zijn of haar werkzaamheden zodanig letsel heeft bekomen dat daarvan de dood het gevolg is, is de Opdrachtgever jegens de overblijvende echtgeno(o)t(e), kinderen, ouders of anderen die door zijn arbeid worden onderhouden, verplicht tot volledige schadevergoeding. Dit, tenzij door hem het bewijs wordt geleverd dat het overlijden in belangrijke mate mede aan opzet of bewuste roekeloosheid van de hostessen is te wijten.
 • De Opdrachtgever vrijwaart Lauk! Marketing & Events te allen tijde tegen aanspraken zoals neergelegd in artikel 7:658 BW. De Opdrachtgever wordt, al dan niet middels voornoemde vrijwaring, ten aanzien van het gehele aansprakelijkheidsregime van artikel 7:658 BW als werkgever aangemerkt; ongeacht of dit een handelen, nalaten of een kwestie van algemene zorgplicht betreft.
 • De Opdrachtgever is gehouden een verzekering af te sluiten ten behoeve van de afdekking van risico’s die zich gedurende de uitvoering van de werkzaamheden kunnen voordoen. De Opdrachtgever is daarbij tevens gehouden het eigen risico van de hostessen te betalen. Op verzoek van Lauk! Marketing & Events zal de Opdrachtgever hiervan bewijzen overhandigen
 • Lauk! Marketing & Events is uitsluitend aansprakelijk voor door de Opdrachtgever geleden schade indien deze is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de directie van Lauk! Marketing & Events of haar leidinggevende ondergeschikten. Lauk! Marketing & Events is voorts nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en indirecte bedrijfsscha Lauk! Marketing & Events is niet aansprakelijk voor het vervoer in opdracht van Lauk! Marketing & Events of in opdracht van de Opdrachtgever en/of gebruik van het reclame- en/of opdrachtmateriaal of vervoer van overige zaken in verband met de uitvoering van de werkzaamheden. Opdrachtmateriaal van of afkomstig van de Opdrachtgever, dat zich onder hoede van Lauk! Marketing & Events bevindt, blijft te allen tijde geheel voor risico van de Opdrachtgever.
 • De Opdrachtgever is gehouden zich bij, of onmiddellijk na aanvang van de werkzaamheden, te verzekeren of de hostessen aan de verwachtingen van de Opdrachtgever voldoen. Lauk! Marketing & Events aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot schade geleden door de Opdrachtgever, indien bij plaatsing van de hostessen niet aan de verwachtingen van de Opdrachtgever blijkt te zijn voldaan.
 • Indien één of meerdere hostessen zich niet gedragen naar of voldoen aan de wensen van de Opdrachtgever, welke de Opdrachtgever in het kader van het project redelijkerwijs mag verwachten en ook vooraf uitvoerig heeft besproken met Lauk! Marketing & Events, dient de Opdrachtgever Lauk! Marketing & Events daarover onverwijld, althans binnen vier uur na aanvang van de werkzaamheden, in kennis te stellen. De Opdrachtgever is in dat geval slechts gehouden aan Lauk! Marketing & Events te betalen de aan de hostessen verschuldigde beloningen vermeerderd met het werkgeversaandeel c.q. premies.
 • Lauk! Marketing & Events is niet aansprakelijk voor de geplaatste hostessen die niet blijken te voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde verwachtingen, tenzij de Opdrachtgever bewijst dat er sprake is van bewuste roekeloosheid van Lauk! Marketing & Events bij de selectie van de geplaatste
 • Lauk! Marketing & Events is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect wordt veroorzaakt door wijzigingen in computerprogrammatuur en computersystemen in verband met bijvoorbeeld ieder schrikkeljaa
 • Lauk! Marketing & Events draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.
 • Evenmin is Lauk! Marketing & Events aansprakelijk voor schadevergoeding, waarop derden aanspraak mochten maken, ter zake van schending van aan deze derden toekomende rechten, waaronder uitdrukkelijk begrepen de rechten van industriële en intellectuele eigendom.
 • De Opdrachtgever vrijwaart Lauk! Marketing & Events voor alle kosten, schade en interesten, die voor deze mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van rechtsvorderingen, welke door derden, waaronder begrepen de door Lauk! Marketing & Events ingeschakelde/ betrokken hostessen ter zake van de uitvoering van overeenkomst tegen haar worden ingesteld, wegens handelen en/of nalaten van de Opdrachtgever zelf, diens hostessen of ingeschakelde derden; de Opdrachtgever is uit hoofde van de overeenkomst gehouden gevolg te geven aan een oproep van vrijwaring door Lauk! Marketing & Events.
 • Voor schade, in welke vorm dan ook, ontstaan door niet verschijnen en/of ziekte van de hostessen van Lauk! Marketing & Events kan Lauk! Marketing & Events niet aansprakelijk worden gestel Lauk! Marketing & Events zal haar uiterste best doen om zo spoedig mogelijk voor vervanging zorg te dragen.
 • Lauk! Marketing & Events is niet aansprakelijk voor eventuele toezeggingen, in welke vorm dan ook, die hostessen van Lauk! Marketing & Events hebben gedaan jegens de Opdrachtgeve
 • De schade dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee weken na het ontstaan daarvan aan Lauk! Marketing & Events worden gemeld, tenzij de Opdrachtgever aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.
 • Lauk! Marketing & Events is noch jegens hostessen, noch jegens de Opdrachtgever en/of derden aansprakelijk voor eventuele vermelding van foutieve gegevens of geringe verschillen in afmetingen van hostessen die bij Lauk! Marketing & Events staan ingeschreven.

Artikel 14. Overmacht

 • Lauk! Marketing & Events is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeerd geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken en omstandigheden, voorzien of onvoorzien, waarop Lauk! Marketing & Events geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Lauk! Marketing & Events niet in staat is haar verplichtingen blijvend of tijdelijk na te komen. Voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, een van overheidswege afkondiging van nationale rouw, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transport moeilijkheden, brand, ziekte, arbeidsongeschiktheid, surséance van betaling of faillissement van de door Lauk! Marketing & Events ingehuurde derden, storingen in de geregelde aanvoer van door derden te leveren goederen, waaronder water en elektriciteit en andere ernstige storingen in het bedrijf van Lauk! Marketing & Events of van diens leveranci Van overmacht is tevens sprake indien door Lauk! Marketing & Events ingehuurde derden een beroep op overmacht kunnen doen.
 • Lauk! Marketing & Events zal zich inspannen om ervoor zorg te dragen dat in het kader van de uitvoering van de opdracht gecontracteerde derden zich houden aan de gemaakte afspraken en dat de overeengekomen dienstverlening wordt gel Zonder dat zulks de Opdrachtgever het recht geeft tot het vorderen van schadevergoeding of ontbinding, heeft Lauk! Marketing & Events het recht gelijkwaardige derden te contracteren en gelijkwaardige dienstverlening te leveren. Lauk! Marketing & Events zal steeds met de Opdrachtgever in overleg treden omtrent in dit verband noodzakelijk geachte veranderingen als hiervoor bedoeld.
 • Lauk! Marketing & Events heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Lauk! Marketing & Events haar verplichtingen had moeten nakomen.
 • Indien één der partijen bij de overeenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die overeenkomst te voldoen is hij gehouden de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis te stellen.
 • Voor zover Lauk! Marketing & Events ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nakomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Lauk! Marketing & Events gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat aan de Opdrachtgever de factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 15. Intellectuele eigendomsrechten

 • Lauk! Marketing & Events behoudt al haar intellectuele eigendomsrechten, waaronder met name auteursrechten, voor ten aanzien van al hetgeen in verband met de uitvoering van de werkzaamheden aan de Opdrachtgever wordt gesteld en /of geleverd. Bij onderlinge overeenkomsten kan worden bepaald dat de Opdrachtgever een recht op openbaarmaking en/of verveelvoudiging verwerft, doch steeds uitsluitend voor het doel, waarvoor de opdracht is gegeven en slechts voor het aantal malen dat is overeengekomen dan wel noodzakelijkerwijze rechtstreeks uit de opdracht voortvloeit. Opdrachtgevers kunnen geen enkele aanspraak maken op enige vorm intellectuele eigendom waar het afbeeldingen of videobeelden van hostessen van Lauk! Marketing & Events betreft.
 • Lauk! Marketing & Events is te allen tijde gerechtigd de tijdens de opdracht vervaardigde werken van haar naam te voorzien en desgewenst voor eigen promotionele doeleinden te gebruiken.
 • De Opdrachtgever is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Lauk! Marketing & Events niet bevoegd de uitvoering van de werkzaamheden door Lauk! Marketing & Events en de door haar ingeschakelde derden op film, video, foto dan wel enige andere toekomstige beelddrager vast te leggen. Het is eveneens niet toegestaan om materiaal dat door derden is vastgelegd op enigerlei wijze te publiceren.
 • Bij foto-opdrachten verkrijgt de Opdrachtgever na betaling van de overeengekomen tarieven het publicatierecht om gedurende de periode van één jaar na de boekingsdatum binnen Nederland, het fotomateriaal gemaakt op de boekingsdatum te publiceren in dag- , week en maandbladen en reclamefolders, niet groter dan A4-formaat, met een maximale oplage van 850.000 gedrukte exemplaren. De periode van één jaar gaat in op de datum van de eerste publicati De Opdrachtgever heeft een meldingsplicht jegens Lauk! Marketing & Events voor wat betreft deze datum. Voor elke vorm van afwijkend gebruik dient de Opdrachtgever een separate schriftelijke overeenkomst met Lauk! Marketing & Events aan te gaan.
 • Bij opdrachten voor commercials, bedrijfsfilms, videoclips en niet nader omschreven opdrachten geldt dat de Opdrachtgever voor het verkrijgen van het recht op publicatie te allen tijde een schriftelijke overeenkomst met Lauk! Marketing & Events dient aan te gaan.
 • De Opdrachtgever heeft te allen tijde een meldingsplicht aan Lauk! Marketing & Events in geval van wijziging en/of aanpassing en/of omzetting van de overeenkomst, waarbij hostess en/of het materiaal en/of de publicatierechten anders worden gebruikt dan schriftelijk is overeengekomen. Eventuele wijzigingen, aanpassingen of omzettingen kunnen pas worden geëffectueerd, nadat schriftelijke toestemming is verleend door Lauk! Marketing & Events . Indien een andere opdrachtgever hostessen voor een bepaalde tijd exclusief heeft geclaimd, krijgt deze opdrachtgever altijd voorrang op de Opdrachtgever die een bestaand contract wenst te verlengen of een nieuw contract wenst aan te gaan.
 • De Opdrachtgever verkrijgt pas het recht tot het gebruik van de gemaakte opnamen of het materiaal, nadat hij aan al zijn financiële verplichtingen jegens Lauk! Marketing & Events heeft voldaan tenzij andere schriftelijk afspraken zijn gemaakt. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel wordt er een onmiddellijk opeisbaar bedrag verschuldigd van € 250,- exclusief BTW per dag per opname, gerekend vanaf de eerste dag van openbaarmakin
 • De Opdrachtgever vrijwaart Lauk! Marketing & Events voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op de door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 • Indien de Opdrachtgever aan Lauk! Marketing & Events informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert de Opdrachtgever dat daardoor geen inbreuk op eigendoms- of auteursrechten van derden wordt gemaakt, evenals dat de informatiedragers, elektronische bestand of software vrij zijn van virussen en/of defecte

Artikel 16. Recht op exclusiviteit

 • De Opdrachtgever heeft in beginsel geen recht op exclusiviteit op de door Lauk! Marketing & Events geleverde hostessen. Indien de Opdrachtgever dit wenst, dienen daarover vooraf schriftelijke afspraken met Lauk! Marketing & Events te worden gemaakt. Voor exclusiviteit gelden bijzondere tarieven die in overleg met de Opdrachtgever worden vastgestel

Artikel 17. Retentierecht

 • Lauk! Marketing & Events is gerechtigd de afgifte van al hetgeen zij in verband met een opdracht onder zich heeft op te schorten, totdat al haar vorderingen zijn voldaan, dan wel voor voldoening daarvan door of vanwege de Opdrachtgever voldoende zekerheid is gestel

Artikel 18. Overdracht

 • De Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en plichten voortvloeiend uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijk toestemming van Lauk! Marketing & Events.
 • De overeenkomst en deze voorwaarden blijven van kracht in geval de onderneming van de Opdrachtgever geheel of ten dele van naam, rechtsvorm of eigenaar veranderd. In voornoemd geval dient de Opdrachtgever zulks Lauk! Marketing & Events onverwijld schriftelijk mede te delen.

Artikel 19. Aflevering opdrachtmateriaal

 • Aflevering door de Opdrachtgever van door Lauk! Marketing & Events te gebruiken goederen en materialen, hierna te noemen opdrachtmateriaal, dient te geschieden in duidelijk te onderscheiden eenheden c.q. hoeveelheden waarvan de verpakking zodanig dient te zijn, dat zij voor ge-/verbruik geschikt is, een en ander ter beoordeling van Lauk! Marketing & Events.
 • Bij aflevering van het opdrachtmateriaal dient Lauk! Marketing & Events een gespecificeerde opgave te ontvangen van de soort der goederen alsmede van de daarbij behorende maten, kleuren en gewichten.
 • Lauk! Marketing & Events aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verschillen tussen aangeleverd-,opgegeven-, gebruikt- en terug geleverd opdrachtmateriaal.

Artikel 20. Toepasselijk recht

 • Op alle rechtsverhoudingen tussen Lauk! Marketing & Events en de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland plaatsvindt of indien de bij de rechtsverhouding betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 • Alle geschillen, die (zijn) ontstaan naar aanleiding van de met Lauk! Marketing & Events gesloten overeenkomst(en) waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, dan wel van (een) nadere overeenkomst(en) welke daarvan het gevolg zijn, zullen uitsluitend worden berecht door de daartoe bevoegde rechtbank in het Arrondissement ’s Hertogenbosch , tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Lauk! Marketing & Events het recht het geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechtbank.

 

 

 

Algemene Voorwaarden Events.

Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met Lauk! Marketing & Events. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend, indien schriftelijk bevestigd door de directie van Lauk! Marketing & Events. De nietigheid van een of meerdere bepalingen tast de geldigheid en toepassing van de overige bepalingen niet aan.
2. Toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3.
Indien een bepaling van de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn of wordt vernietigd, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in dat geval voor de nietige respectievelijke vernietigde bepaling een bepaling in de plaats treden die zoveel mogelijk aansluit bij de bedoeling van de partijen.

 

Artikel 1. Definities

 • Opdrachtnemer: de eenmanszaak Lauk! Marketing & Events
 • Opdrachtgever: de (rechts-)persoon die aan de opdrachtnemer een opdracht heeft verstrekt.
 • Overeenkomst: een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
 • Productiedatum: de (eerste) dag waarop het krachtens de overeenkomst door Opdrachtnemer te organiseren of uit te voeren evenement of opdracht zal plaatsvinden.


Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst

 • Alle aanbiedingen, prijsopgaven, kostenbegrotingen e.d. van de Opdrachtnemer zijn geheel vrijblijvend, tenzij Opdrachtnemer schriftelijk anders heeft aangegeven.
 • Opdrachtnemer is gerechtigd om, zonder opgaaf van reden, iedere door Opdrachtgever geaccepteerde offerte binnen 5 werkdagen na acceptatie te annuleren.
 • Indien de Opdrachtgever een offerte niet accepteert, maar er desondanks mee instemt dat Opdrachtnemer een aanvang met het uitvoeren van de opdracht van de Opdrachtgever maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.
 • Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk door Opdrachtnemer zijn bevestigd.
 • Partijen erkennen elektronische communicatie en zullen de geldigheid en het juridisch effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is.
 • Alle door Opdrachtnemer verstrekte informatie en/of specificaties gelden steeds bij benadering, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is aangegeven.
 • Opdrachtgever is gehouden alle informatie waarvan zij weet dan wel waarvan zij behoorde te weten dat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht, tijdig aan Opdrachtnemer te verstrekken. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door haar verstrekte informatie.

 

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

 • Opdrachtnemer zal elke overeenkomst naar beste kunnen uitvoeren en is gerechtigd bij en voor de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.
 • Opdrachtnemer zal Opdrachtgever op hoofdlijnen op de hoogte houden van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden. Opdrachtgever verklaart hiermee voldoende op de hoogte te zijn, althans dat hij zelf aanvullende vragen zal stellen indien hij hierover meer informatie wenst.
 • Het door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer vooraf opgegeven aantal personen, waarop als onderdeel van het evenement een opdracht tot het verstrekken van spijzen en dranken betrekking heeft, is bindend, ook indien dit er bij de uitvoering minder blijken te zijn. Wanneer blijkt dat het ingeschakelde horeca(catering) bedrijf voor meer personen dan geconditioneerd moet leveren, is Opdrachtnemer gerechtigd om of de levering aan deze personen als meerwerk te accepteren op de grondslag van de in de overeenkomst bij aanvang gestelde condities. Het door het ingeschakelde horeca(catering) bedrijf en/of Opdrachtnemer uiteindelijk getelde aantal aanwezige personen, verminderd met het aantal vooraf gemelde personen is bindend als basis voor de berekening van het meerwerk.
 • De Opdrachtgever dient voor het eigenhandig inschakelen van derden bij de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk toestemming van Opdrachtnemer te hebben verkregen. In alle gevallen is Opdrachtgever volledig verantwoordelijk voor al het handelen en/of nalaten van door Opdrachtgever ingeschakelde derden.
 • Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de Opdrachtgever wordt afgeweken van hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen, zullen alle daaraan verbonden redelijke meerkosten daarvan worden doorberekend. Minderkosten worden enkel verrekend indien dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 4. Verantwoordelijkheden Opdrachtgever

 • Op de Opdrachtgever rust de plicht zorg te dragen voor de tijdige verkrijging van alle voor de uitvoering van de werkzaamheden vereiste vergunningen en toestemmingen van derden. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat ter zake benodigde vergunning(en) niet (tijdig) kunnen worden verkregen, kan de Opdrachtgever zich niet op die gronden beroepen op overmacht.
 • Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van de bezoekers van een krachtens de overeenkomst door Opdrachtnemer georganiseerd of uitgevoerd evenement.
 • Tenzij anders is overeengekomen, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de veiligheid en zal Opdrachtgever op eigen kosten zorgen voor voldoende maatregelen om de veiligheid te waarborgen van artiesten en bezoekers van een krachtens de overeenkomst georganiseerd of uitgevoerd evenement. Indien reeds afspraken zijn gemaakt over vorenbedoelde maatregelen, is Opdrachtnemer niettemin gerechtigd om aanvullende eisen ter zake te stellen, wanneer gewijzigde omstandigheden (zoals bijvoorbeeld toegenomen populariteit van een artiest) daartoe nopen.
 • Indien Opdrachtgever in de ogen van Opdrachtnemer onvoldoende maatregelen neemt om een veilige uitvoering van een evenement te garanderen, is Opdrachtnemer gerechtigd het evenement geheel of gedeeltelijk geen doorgang te laten vinden, zonder dat Opdrachtgever enige aanspraak kan maken op een schadevergoeding of korting op de met Opdrachtnemer overeengekomen prijs.


Artikel 5. Ontbinding/ Opschorting

 • Opdrachtnemer is gerechtigd de (verdere) uitvoering van een opdracht of overeenkomst op te schorten indien de Opdrachtgever haar verplichtingen uit deze overeenkomst niet (voldoende) nakomt en deze een inbreuk een opschorting rechtvaardigt.
 • Opdrachtnemer is gerechtigd een overeenkomst zonder schadeplichtigheid van haar kant te ontbinden indien de Opdrachtgever, ook na ingebrekestelling, haar verplichtingen uit de overeenkomst niet (voldoende) nakomt en deze inbreuk een ontbinding rechtvaardigt, alsmede in het geval van faillissement of surséance van betaling van de Opdrachtgever. In al die gevallen is de Opdrachtgever de in artikel 6 bepaalde annuleringsvergoeding verschuldigd.

 

Artikel 6. Annulering door de Opdrachtgever

 • Bij uitstel of annulering door de Opdrachtgever is de Opdrachtgever gehouden aan Opdrachtnemer alle door laatstgenoemde gemaakte kosten te vergoeden, alsmede het navolgende percentage van het voor volledige uitvoering/advisering van het evenement overeengekomen of redelijkerwijs te verwachten honorarium van Opdrachtnemer:
 • in geval van uitstel of annulering uiterlijk honderdtwintig dagen voor de productiedatum, 50% van dat honorarium;
 • in geval van uitstel of annulering in de periode liggend tussen honderdtwintig dagen en dertig dagen voor de productiedatum, 75% van dat honorarium;
 • in geval van uitstel of annulering tot uiterlijk dertig dagen voor de productiedatum, 100% van dat honorarium;
 • in geval van een spoedopdracht gelden voornoemde termijn ook tenzij er nadere afspraken zijn gemaakt.

Onverminderd het recht van Opdrachtnemer om in plaats van het voorgaande gehele schadevergoeding te vorderen .

 • Voorts zal Opdrachtgever Opdrachtnemer vrijwaren voor alle vorderingen van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden, voor zover die vorderingen betrekking hebben op het uitstel of de annulering van het evenement.
 • Het voorgaande laat onverlet de verplichting van Opdrachtgever om, in geval van latere uitvoering van het evenement, alsnog de volledige prijs vermeerderd met de door het uitstel ontstane meerkosten te voldoen.

Artikel 7. Betaling

 • De vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 • Geoffreerde en overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de prijsbasis van materialen, ingrediënten, vervoerskosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten, premies sociale verzekeringen, invoerrechten, technische en organisatorische kosten en verdere prijsbepalende factoren, geldend op de dag van verzending van de offerte c.q. van de totstandkoming van de overeenkomst.
 • Indien na het sluiten van de overeenkomst, maar vóór de levering c.q. uitvoering een wijziging van prijsbepalende factoren als bedoeld in art. 7.2 optreedt ook al geschiedt dit ingevolge voorziene of voorzienbare omstandigheden, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen totaalprijs, indien deze wijziging zich voordoet binnen 2 maanden na het sluiten van de overeenkomst.
 • Prijsverhogingen na de hierboven genoemde periode van twee maanden zijn voor risico van de Opdrachtgever.
 • De Opdrachtnemer is gerechtigd aan de Opdrachtgever een redelijk voorschot op de overeengekomen prijs te vragen. Dit voorschot dient binnen 7 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst te worden voldaan. Het percentage is afhankelijk van de periode tussen het afsluiten van de overeenkomst en datum opdracht.
 • De Opdrachtnemer heeft het recht om elke maand in redelijkheid een deel van het honorarium in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht. Deze tussentijdse facturen dienen binnen twee weken betaald te zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Het totaalbedrag dient binnen twee weken na afloop van de opdracht betaald te zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien na het verstrijken van deze termijn door Opdrachtnemer nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij over bedoelde totaalbedrag 1% rente per maand verschuldigd vanaf de vervaldag.
 • De schade welke Opdrachtnemer lijdt teneinde betaling van haar factuur te verkrijgen na het verstrijken van de betaaltermijn, dient door de Opdrachtgever te worden vergoed. Tot deze schade behoren in ieder geval de door de Opdrachtgever gemaakte buitengerechtelijke kosten, alsmede de gerechtelijke kosten en de kosten ter zake van executie.
 • Betaling van het door de Opdrachtgever verschuldigde bedrag aan de Opdrachtnemer dient zonder verrekening, korting of opschorting te worden voldaan.
 • Reclames naar aanleiding van een factuur dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na de factuurdatum, per aangetekende brief aan Opdrachtnemer medegedeeld te worden, zulks op straffe van verval van welke aanspraak dan ook.
 • In het geval van meerwerk en/of overmacht (zoals bedoeld in artikel 6:75 BW) komen alle (on)kosten van Opdrachtnemer, waaronder begrepen alle (on)kosten van- al dan niet door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, volledig voor rekening van de Opdrachtgever.
 • De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegenover derden voor iedere aanspraak ter zake.
 • Minderwerk wordt slechts verrekend indien Opdrachtnemer daarmee van tevoren schriftelijk heeft ingestemd.
 • Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de afdracht van de vergoedingen wegens het gebruik van intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder doch niet beperkt tot ‘Bumarechten’).

Artikel 8. Overmacht

 • Een tekortkoming van Opdrachtnemer kan wegens overmacht niet aan Opdrachtnemer worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 • Indien na totstandkoming van de overeenkomst omstandigheden ontstaan die Opdrachtnemer bij het aangaan van de overeenkomst niet kende noch behoorde te kennen, als gevolg waarvan zij niet in staat is haar verplichtingen uit de overeenkomst (tijdig) na te komen, is zij gerechtigd haar verplichtingen op te schorten zonder in verzuim te raken.
 • Indien de nakoming blijvend onmogelijk blijkt te zijn, heeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering door haar mogelijk blijft. Als onvoorziene omstandigheden worden onder andere aangemerkt: rampen, brand, stakingen, werkonderbrekingen, extreem weer, nationale rouw, (gedeeltelijk) intrekken vergunningen, gewijzigde regelgeving, etc.
 • Voor zover Opdrachtnemer voor de uitvoering van de overeenkomst (mede) afhankelijk is van al dan niet door haar ingeschakelde derden, zullen tekortkomingen die het gevolg zijn van een handelen of nalaten van deze derden niet aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden. Onder zodanig handelen of nalaten dient mede verstaan te worden het niet verschijnen van een spreker of artiest wegens ziekte, alsmede storingen in de geregelde aanvoer van door derden te leveren goederen en/ of diensten, alsmede water- en energieleveringen.
 • In geval van annulering en/ of overmacht, waaronder hier uitdrukkelijk begrepen arbeidsongeschiktheid van één of meer van de artiesten, heeft Opdrachtnemer het recht desbetreffende rol of het optreden door een andere gelijkwaardige artiest te doen uitvoeren, zulks onder nader overeen te komen voorwaarden indien het een fatale datum betreft, dan wel de voorstelling of het optreden te verschuiven naar een latere datum, één en ander na overleg met de Opdrachtgever.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid en verzekeringen

 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige informatie.
 • Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade (i) indien deze schade valt onder de dekking van haar aansprakelijkheidsverzekering en wel tot het bedrag dat door haar verzekering wordt uitgekeerd te vermeerderen met het eigen risico dan wel (ii) indien er sprake is van opzet of grove schuld van haar of een van haar leidinggevenden.
 • Indien er (i) geen sprake is van opzet of grove schuld danwel (ii) de verzekering niet uitkeert, en er toch sprake is van aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot enkel directe schade (waarbij aansprakelijkheid voor indirecte schade uitdrukkelijk wordt uitgesloten) met een maximum van € 25.000,-.
 • Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden, uit welke hoofde dan ook, die Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer heeft, dienen binnen 12 maanden na het moment waarop Opdrachtgever hiermee bekend werd of redelijkerwijze had kunnen zijn, schriftelijk door Opdrachtnemer te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan deze komen te vervallen.
 • Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden (waaronder doch niet beperkt tot deelnemers en bezoekers), die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden.
 • Eventuele door opdrachtnemer verstrekte adviezen zijn altijd vrijblijvend en opvolging daarvan komt voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 • Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de opkomst van de deelnemers aan of bezoekers van het betreffende evenement.
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan goederen die door Opdrachtgever aan haar ter beschikking zijn gesteld. Opdrachtgever zal voor een deugdelijke verzekering zorgdragen.
 • Op Opdrachtgever rust de verantwoordelijkheid en verplichting om een adequate aansprakelijkheidsverzekering en evenementenverzekering af te sluiten.

 

Artikel 10. Intellectuele eigendom

 • Opdrachtnemer is, dan wel wordt, uitsluitend rechthebbende van alle bestaande en toekomstige rechten van intellectueel eigendom (waaronder doch niet beperkt tot het auteursrecht) die rusten op of voortvloeien uit werken (in welke vorm dan ook, waaronder doch niet beperkt tot uitgewerkte ideeën, voorstellen, designs en concepten) die Opdrachtnemer in het kader van de opdracht ontwikkelt en/ of heeft (laten) ontwikkelen. Opdrachtgever verkrijgt hierop voor de duur van de opdracht een gebruiksrecht.
 • Opdrachtgever garandeert intellectueel eigendomsrechten van derden te respecteren. Indien Opdrachtnemer door handelen en/ of nalaten van Opdrachtgever inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden, zal Opdrachtgever Opdrachtnemer, de werknemers van Opdrachtnemer en/ of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden op het eerste verzoek vrijwaren.
 • Door het in het kader van de opdracht aan Opdrachtnemer ter beschikking stellen van materialen of werken, van welke aard dan ook, geeft Opdrachtgever onvoorwaardelijke toestemming aan Opdrachtnemer deze materialen en werken op welke wijze dan ook te gebruiken, voor zover dit voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht redelijkerwijs vereist is.
 • Opdrachtgever en derden, onderdeel uitmakend van de opdracht, zijn gerechtigd geluids-, foto- en/ of beeldopnamen van de opdracht te maken, tenzij Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft bedongen. De geluids-, foto- en/ of beeldopnamen mogen door Opdrachtgever en derden, onderdeel uitmakend van de opdracht, niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer worden gebruikt in interne en externe communicatie-uitingen.

 

Artikel 11. MVO

 • Opdrachtnemer verwacht dat de leverancier zich houdt aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en in het bijzonder aan de tien beginselen van UN Global Compact met betrekking tot mensenrechten, arbeid, het milieu en anti-corruptie, de EU-wetgeving inzake Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen (REACH, bij import naar de EU) naleeft en ernaar streeft te voldoen aan internationale en sectorale normen en best practices. Daarnaast neemt Opdrachtnemer contact op met de leveranciers, waar noodzakelijk, via zijn Programma Toeleveringsketenbeheer en behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor om naleving van de Gedragscode voor Leveranciers via vragenlijsten en audits te controleren.
 • Partners en leveranciers van Opdrachtnemer zijn verplicht om jaarlijks inzicht te verschaffen in hun MVO beleid en de MVO-doelen.

 

Artikel 12. Geschillen

 • Op de door Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Van alle geschillen, welke direct of indirect voortvloeien uit de door Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst, is uitsluitend de rechter in het arrondissement Oost-Brabant bevoegd kennis te nemen, zulks onverlet de eventuele bevoegdheid van de kantonrechter

Algemene Voorwaarden Hostessen en Promotiedames

Aanmelden
hostess